Japan Nanomedicine Society (JNS)

@ISNM2018@@12th International Symposium on Nanomedicine

@@

@ISNM2018@ 12th International Symposium on NanomedicineCommitteeHEADLIN

"Translational Nanomedicine"
@@@
DATE: December 6th-8th, 2018
@
VENUE: At Kogushi Campus in Yamaguchi University

     

12th ISNM Symposium Chair

      Michihiro NAKAMURA (Yamaguchi Univ.)


Steering Committee


@Chair

      Fuyuhiko TAMANOI (UCLA/Kyoto Univ.)

Kazuhiko ISHIHARA (The Univ. Tokyo)

Kohsuke GONDA(Tohoku Univ.)

Koichi KATO (Hiroshima Univ.)

Yasuhisa FUJITA (Shimane Univ.)@


@Members

     Daisuke MIYOSHI (Konan Univ.)

     Hideaki YAMAMOTO (Tohoku Univ.)

     Hidetaka UNO (Nagoya Univ.)

Hideo HIGUCHI (The Univ. Tokyo)

Hikaru SATO (KEK)  

Hiroo IWATA(RIKEN) 

Kanta TSUMOTO (Mie Univ.)

Masahiro TOMITA (Mie Univ.)

Masako YUDASAKA (AIST)

Nobutaka HANAGATA (NIMS)

Osamu KUROSAWA (RIKEN)

Shigeori TAKENAKA (Kyushu Inst. Technol.)  


Shinobu SATO (Kyushu Inst. Technol.)

Takahisa TAGUCHI (NICT)@

Takehisa DEWA (Nagoya Inst. Technol.)

Tatsuhiro ISHIDA(Tokushima Univ.)

Tomohiro KONNO  (The Univ. Tokyo)

Tomomi NEMOTO (Hokkaido Univ.)


Toshio OGINO (Yokohama National Univ.)


Tsuneo URISU (Nagoya Univ.)

Yoko MATSUMOTO (Sojo Univ.)


Yuko ICHIYANAGI (Yokohama National Univ.)


Yusuke ARIMA (Kyoto Univ.)  


Tadashi NISHIO (Yamaguchi Univ.)


JNS Secretariat

@@Takae JINNO (Nagoya Univ.)

@@Yumiko KINOSHITA (Nagoya Univ.)oi[Xy[X

Symposium Secretariat
Dr. Tadashi NISHIO
Department of Organ Anatomy & NANOMEDICINE
Yamaguchi University Graduate School of Medicine1-1-1 Minami-Kogushi, Ube, Yamaguchi 755-8505,
JAPAN
TEL +81-836-22-2202
FAX +81-836-22-2203